May 1, 1998

video: "kolektif mülksüzleþtirmenin izleri"

2008-05-01
[en] [de] [es] [it] [fr]
31 mart 2008'de lübnan ordusu; nahr al-bared filistin mülteci kampý'ndaki majles caddesi'nde bulunan 20 evi yok etti. 20 evin tamamýnda da yanma izleri var: bazen odalar ya da zemin bile tamamen yanmýþ. en az 16 evde, duvarlarda yanýcý madde izleri görülebiliyor.

2007 eylül baþýndan 30 mart 2008’de savaþýn resmen sona erdiði ana kadar, al majles sokaðýnýn tümü lübnan ordusunun denetimi altýndaydý. dehþetin boyutlarý; majles sokaðý'na bilinçli bir þekilde kundaklama eylemleri ve nahr al-bared sakinlerine yönelik lübnan ordusu tarafýndan sistematik olarak gerçekleþtirilmiþ bir kolektif mülksüzleþtirme/yaðmalama operasyonu.

lübnan ordusu, nahr al-bared'te film ya da fotoðraf çekmeyi sert bir þekilde yasakladý. ordu ve gizli servis ve yerel iþbirlikçileri, yazýlmamýþ yasanýn denetlemelerini yapýyorlar.

10 dakikalýk film dökümanlarýnda bahsedilen eylemlere/suçlara dair ayrýntýlar bulunabilir.

film buradan (.mpeg/328mb) indirilebilir ve buradan (.mov/126mb) da yüksek kaliteli olarak indirilebilir. ayrýca buradan youtube'ta bulunabilir ya da aþaðýdan da izlenilebilir.